In de algemene leveringsvoorwaarden ggz staan de afspraken over rechten en plichten van de cliënt en de ggz-instelling. Dat verduidelijkt de wederzijdse verwachtingen tussen cliënt en de ggz-instelling. Voor de cliënt betekent het dat wanneer de instelling de afspraken niet nakomt, hij deze via de algemene leveringsvoorwaarden kan afdwingen bij de geschillencommissie ggz of via de rechter. De Leveringsvoorwaarden zijn bindend en gelden voor alle ggz-instellingen die aangesloten zijn bij GGZ Nederland.

De Algemene Voorwaarden van GGZ Nederland zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond, Patiëntenfederatie Nederland en Landelijk Platform GGz in het kader van de SER Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg en zijn in werking getreden per 1 januari 2017.