Kwaliteit van zorg

Kwaliteit, professionaliteit en betrokkenheid vormen de basis van onze zorgdienstverlening. We streven er dan ook naar de kwaliteit van onze dienstverlening continu te verbeteren middels een actief kwaliteitszorgsysteem. Het leveren van hoogwaardige kwaliteit gaat samen met het borgen van het proces van dienstverlening. Hiertoe hanteren we een beheerst kwaliteitssysteem.

Binnen het beheerste kwaliteitssysteem van Mentaal Beter zijn behandelingen gebaseerd op zorgpaden, die afgeleid zijn van de diverse multidisciplinaire richtlijnen. Het jaarplan met SMART doelstellingen, risico analyse, stakeholdersanalyse, SWOT analyse t.b.v. stakeholders, het kwaliteitshandboek, het “handboek” en de beschreven processen zijn de weergave van het bewaakte gedocumenteerde kwaliteitssysteem. Het kwaliteitssysteem zal zich blijven ontwikkelen teneinde de kwaliteit van onze zorgverlening voortdurend te verbeteren. Iedere medewerker is hiervoor medeverantwoordelijk.

ISO 9001 en Keurmerk Basis GGZ

Ons kwaliteitssysteem is ISO 9001:2015 gecertificeerd. Daarnaast zijn wij in het bezit van het keurmerk Basis GGZ van stichting Kwaliteit in Basis GGZ.

 

 

 

Informatiebeveiliging persoonsgegevens

Bij onze werkzaamheden creëert en verwerkt Mentaal Beter veel bijzondere persoonsgegeven. De directie van Mentaal Beter ziet het daarom als haar verplichting, om deze informatie adequaat te beveiligen en om dit aantoonbaar te maken naar alle stakeholders, daarom is Mentaal Beter NEN 7510 gecertificeerd.

 

Continu verbeteren

Sinds 2015 hebben wij een auditsysteem opgezet waarbij dossiers middels steekproeven (in overleg met de accountants [PWC] van Mentaal Beter) worden getoetst op de volgende criteria:

  • Zijn alle dossiers op orde volgens de afspraken en richtlijnen van de zorgverzekeraars en gemeenten en de wettelijke bepalingen? Daarnaast wordt de inhoudelijke kwaliteit van een of meerdere behandeling(en) getoetst;
  • De cliënten vragen we schriftelijk om toestemming die wordt vastgelegd in de behandelovereenkomst.

Kwaliteitsstatuut

Het kwaliteitsstatuut van Mentaal Beter is van kracht vanaf 1 januari 2017. In dit kwaliteitsstatuut staan o.a. de kaders van onze aanpak. Dit kwaliteitsstatuut draagt bij aan het leveren van de juiste hulp op de juiste plaats en door de juiste professional, binnen een kwalitatief verantwoord netwerk. Het is vastgelegd in de publieke regelgeving en is openbaar. Vooralsnog is dit kwaliteitsstatuut een veldnorm voor de geneeskundige ggz, zoals die onder de Zorgverzekeringswet aan mensen van 18 jaar en ouder wordt geleverd.

Doelen kwaliteitsstatuut

Het kwaliteitsstatuut beschrijft de wijze waarop Mentaal Beter de integrale zorg voor de individuele cliënt heeft georganiseerd. In het bijzonder gaat het om de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de betrokken (andere) zorgverleners en hun onderlinge verhoudingen. De organisatie is ingericht op een zodanige manier, dat de autonomie en regie van de cliënt zoveel mogelijk wordt gestimuleerd en de kwaliteit en de doelmatigheid van de zorgverlening inzichtelijk en toetsbaar zijn. Het kwaliteitsstatuut van Mentaal Beter heeft de volgende doelen:

  • Het voor de cliënt en diens familie/direct betrokkenen inzichtelijk maken hoe Mentaal Beter aan minimale kwaliteitsaspecten vorm en inhoud geeft;
  • De cliënt in staat stellen om een weloverwogen keuze te maken voor een bepaalde zorgaanbieder en te participeren in de besluitvorming met betrekking tot hun individuele behandelproces;
  • Financiers, toetsende en toezichthoudende instanties in de gelegenheid stellen om zich een oordeel te vormen over de kwaliteit van zorg, zoals die door een individuele zorgaanbieder wordt geboden.

Samenwerking met partners

Wij hebben een landelijk netwerk van vestigingen, waarbij op lokaal of regionaal niveau samenwerking en andere afspraken bestaan voor het goed functioneren van verticale of horizontale ketenzorg. Zo is het af- of opschalen naar zorg door andere partijen in de keten steeds afdoende georganiseerd, waarbij cliënten passend worden ondersteund en overgedragen. Iedere vestiging heeft lokale of regionale samenwerking met huisartsen, POH-ggz’ers, crisisdiensten en instellingen met beddencapaciteit. In ons kwaliteitsstatuut staat beschreven hoe o.a. de informatie-uitwisseling plaatsvindt tussen Mentaal Beter en haar partners.

Cliënttevredenheid als graadmeter voor kwaliteit Cliënttevredenheid

We hechten waarde aan de mening van onze cliënten. We vragen daarom regelmatig feedback tijdens de behandelingen en werken met enquêtes voor cliënten (CQi)  als verwijzers. De resultaten van de cliënttevredenheidsonderzoeken worden besproken en vormen de basis voor verdere verbetering. Daarnaast meten we de kwaliteit van zorg aan de hand van prestatie indicatoren. Ook hebben cliënten de mogelijkheid om hun ervaring bij Mentaal Beter achter te laten op ZorgkaartNederland.nl.

Beschikbaarheid van zorg

Mentaal Beter biedt diverse behandelingen aan kinderen, jeugdigen en volwassenen. Vanaf het moment van inschrijving legt een cliënt een zogenaamde ‘patient journey’ af. Hoe dit er precies uitziet wordt uitgebreid uitgelegd in ons kwaliteitsstatuut. In sommige gevallen kan het voorkomen dat Mentaal Beter niet de juiste zorg kan bieden, bijvoorbeeld wanneer de zorgvraag te zwaar of te complex is of de cliënt bepaald gedrag vertoont. Om deze redenen hanteren wij transparante uitsluitingscriteria.

Algemene voorwaarden 2017 Geestelijke Gezondheidszorg