1. Wat is Interpersoonlijke Psychotherapie?

Interpersoonlijke Psychotherapie is een vorm van psychotherapie. IPT is een kortdurende gesprekstherapie ontworpen voor de behandeling van depressieve klachten. Het doel van de behandeling is een snelle oplossing vinden voor de problemen waar je tegenaan loopt.

IPT richt zich tijdens de behandeling niet op de erfelijke aanleg of op traumatische ervaringen in de jeugd. Tijdens IPT richt je je samen met de behandelaar op een recente aanleiding die mede tot de depressie heeft geleid. Het is uit onderzoek gebleken dat als je die recente aanleiding weet op te lossen of een manier vindt om ermee om te gaan, dat de depressie opklaart.

Behandeling - gesprekstherapie

2. Wat is het behandelresultaat van IPT?

IPT is één van de bewezen effectieve behandelingen bij depressie. Bij IPT ligt de duur van de behandeling vaak tussen de twaalf tot zestien wekelijkse behandelingen. Omdat IPT een kortdurende behandeling is, zullen vaak niet alle problemen waarmee je te maken hebt aan bod kunnen komen. De ervaring leert dat dit ook niet nodig is. Door het meest centraal staande probleem op te lossen, krijg je vaak genoeg energie en mogelijkheden om zelf weer vooruit te kunnen.

3. Aandachtsgebieden van IPT

Interpersoonlijke psychotherapie gaat er van uit dat de mens andere mensen nodig heeft om zich goed te voelen. De therapie zal zich dus richten op een interpersoonlijk aandachtsgebied en interpersoonlijke problemen.
“We spreken van interpersoonlijk als het te maken heeft met relaties met andere mensen.”

Binnen IPT worden vier mogelijke centrale thema´s onderscheiden:

  • Rouw
  • Interpersoonlijk conflict
  • Rolverandering
  • Tekort aan sociale contacten

Rouw
Het kan zijn dat de depressie verband houdt met de dood van een belangrijk persoon in je omgeving. Als een depressie ontstaat na een overlijden, dan heeft dat vaak te maken met emoties die niet of onvoldoende erkend kunnen worden, of met nog onuitgesproken zaken die met de overledene te maken hebben.
Tijdens de behandeling zal je samen met de therapeut stilstaan bij de moeilijke emoties en manieren vinden om deze te uiten in de therapiesessies, maar ook bij mensen die dichtbij je staan.

Interpersoonlijk conflict
Het thema ‘conflict’ komt naar voren als de depressie verband houdt met een conflict waar je maar niet uitkomt. Dat kan bijvoorbeeld een partner zijn, maar ook een familielid, iemand op het werk of een goede vriend. Bijvoorbeeld doordat er zaken niet uitgesproken worden of doordat de ruzies telkens op dezelfde manier plaatsvinden. Problemen tussen mensen die tot een depressie leiden zijn vaak langlopende conflicten die telkens weer oplaaien rondom kleine incidenten. Bij het thema conflict in IPT ga je samen met jouw therapeut zoeken naar manieren om, als dat mogelijk is, constructief in gesprek te gaan. Waarschijnlijk zal je daarbij ook in de sessies oefenen met het uiten van wat jou dwarszit in de vorm van rollenspellen.

Rolverandering
Van het thema rolverandering wordt gesproken als de depressie te maken heeft met een belangrijke overgang in jouw leven. Neem bijvoorbeeld het voor het eerst uit huis gaan, trouwen, de geboorte van een kind, pensionering, verhuizen en andere grote veranderingen. Een dergelijke verandering gaat gepaard met een verstoring of een verlies van belangrijke relaties. Dit kan tot een depressieve gevoelens leiden. Bij het thema rolverandering in IPT ga je samen met jouw therapeut stilstaan bij de relaties die door de rolverandering onder druk zijn komen te staan en op zoek naar manieren om opnieuw waardevolle banden op te bouwen, hetzij door oude relaties nieuw leven in te blazen, hetzij door nieuwe relaties op te bouwen.

Tekort aan sociale contacten
Ieder mens heeft behoefte aan sociale contacten. Dit kunnen familie en naasten zijn, maar ook buurtgenoten of andere sociale contacten in de omgeving. Zonder sociale contacten kan je enorm eenzaam worden, en eenzaamheid kan leiden tot een depressie. Bij het thema tekort aan sociale contacten ga je samen met je therapeut verder in op jouw kring met sociale contacten en gaan jullie op zoek naar manieren om relaties op te bouwen en de eenzaamheid tegen te gaan.

4. De interpersoonlijke oorzaken van depressie

Het is niet bekend wat dè oorzaak van een depressie is. Het feit dat sommige mensen er wel last van krijgen en andere niet heeft deels te maken met een erfelijke aanleg. Daarnaast hebben mensen die in hun jeugd zijn verwaarloosd, mishandeld of zijn verlaten door een ouder een grotere kans op het krijgen van een depressie.

Ten slotte treden depressies zelden zonder aanleiding op. Depressies ontstaan vaak als de relatie met belangrijke personen in je leven ernstig verstoord wordt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het overlijden van iemand die zeer dichtbij stond, zoals een partner of het verlies van een kind. Ook een conflict met een belangrijk persoon in jouw leven kan aanleiding zijn tot het ontstaan van een depressie. Niet alleen nare gebeurtenissen, maar ook een positieve verandering in het leven kan aanleiding zijn tot het ontstaan van een depressie. Een pensionering, een verhuizing, of de geboorte van een kind bijvoorbeeld. Het gaat dus altijd om een verandering in jouw persoonlijke leven en de relaties die je hebt.

Wil je meer lezen over depressie of een depressie test doen? Klik dan hier.