Statement Mentaal Beter nieuwsbericht NRC

NRC heeft op 22 maart 2021 een artikel geplaatst met als kop ‘Durfinvesteerders zien brood in tieners met lichte psychische klachten, zwaardere patiënten belanden op wachtlijst’. Graag willen wij dit artikel op een drietal belangrijke punten nuanceren:

1.
In het artikel wordt gesuggereerd dat Mentaal Beter enkel lichte geestelijke gezondheidsproblemen zou behandelen en dus bewust een groep patiënten in de kou laat staan. Dit is een onjuiste weergave van zaken. Mentaal Beter heeft een belangrijke plek in de keten van de jeugdzorg als specialistische zorgaanbieder. Onze teams van orthopedagogen, psychologen, gz- en klinisch psychologen, en kinderpsychiaters hebben de handen vol aan het ambulant behandelen van cliënten die verwezen zijn door wijkteams of de huisarts. Vaak speelt hier suïcidaliteit en automutilatie en/of onveiligheid in de gezinnen of trauma’s een grote rol. Middels onze werkwijze behandelen wij een brede groep cliënten waarmee grote aantallen mensen met reële problemen worden geholpen. Dat er altijd een groep cliënten overblijft die alleen met hoog-specialistische zorg is geholpen, is helaas een gegeven.

2.
In het artikel wordt gesuggereerd dat wat in algemene zin de behandeling van mensen met matige psychische klachten leidt tot wachtrijen (ofwel capaciteitsgebrek) voor behandeling van mensen met ernstige psychische klachten. Het tegendeel is waar. De behandeling van mensen met matige psychische klachten voorkomt juist een verdere escalatie naar ernstige klachten. Daarmee wordt vervolgschade en overbelasting van de reeds overvolle specialistische ggz voorkomen.

3.
Tot slot wordt in het artikel gesuggereerd dat de aanpak van Mentaal Beter (en andere partijen actief in de ggz) leidt tot grote winsten over de rug van cliënten. Dit is niet het geval. Feit is dat het aantal mensen met psychische klachten sterk groeit, en daarmee de vraag naar behandeling. Vanuit cliënten en gemeentelijke instellingen is er behoefte aan een daadkrachtige en innovatieve aanpak, en dan liefst vóóraan in de zorgketen. Private zorgaanbieders hebben sinds hun entree op de markt gezorgd voor doorlopende nieuwe investeringsimpulsen gericht op de ontwikkeling van innovatieve behandelmethoden die effectief en (kosten)efficiënt zijn. Mentaal Beter is hiermee een deel van de oplossing, niet van het probleem. Zoals alle zorgaanbieders in de ggz staan wij onder scherp toezicht en wordt onze kwaliteit van zorg continu gemeten. De overheid kan dankzij de hulp van partijen als Mentaal Beter de zorg juist betaalbaar en divers houden. Ook de suggestie dat er met lichtere gevallen meer geld valt te verdienen, is feitelijk onjuist: de jeugd-ggz binnen gemeenten wordt betaald per zwaarte van het zorgarrangement of per uur. Er is geen sprake van lagere tarieven voor complexe cliënten.

In het artikel wordt een beeld geschetst dat private kapitaalverschaffers in hun hoedanigheid als aandeelhouders lucratieve winsten onttrekken aan ons zorgstelsel. In werkelijkheid wordt er juist door investeerders zoals onze nieuwe aandeelhouder Apax waarde toegevoegd in een sector waar toenemende vraag is en behoefte is aan digitalisering, verbetering van de dienstverlening en kosteneffectiviteit. Overdracht van waarde zit bij verkoop en wisseling van bedrijf van aandeelhouders, er wordt dus geen dividend uitgekeerd. Het feit dat Mentaal Beter als innovatieve aanbieder door buitenlandse investeerders als interessant wordt gezien, mag niet vermengd worden met het vraagstuk hoe de ggz van ernstige psychische aandoeningen in Nederland gefinancierd moet worden, en welke politieke prioriteit de budgetten krijgen die daarvoor nodig zijn.

Tot slot

Ook Mentaal Beter onderkent dat er een groot maatschappelijk probleem is dat zorgt voor druk op met name de jeugd-ggz. Dit probleem (een toenemend aantal jongeren met psychische klachten) is tijdens de coronapandemie niet alleen zichtbaarder geworden, maar ook in omvang toegenomen. In de aanpak van Mentaal Beter wordt samengewerkt met gemeenten, onderwijs- en andere zorgaanbieders om deze zichtbare trend om te buigen. Dat doen wij met ruim 1000 orthopedagogen, psychologen, gz-psychologen, psychotherapeuten en psychiaters. Wij zijn trots op deze behandelaren, die samen iedere dag klaarstaan om de cliënten van Mentaal Beter en hun gezinnen te helpen.

Inmiddels heeft Mentaal Beter meerdere reacties binnen van cliënten, behandelaren en samenwerkingspartners. Deze blijken zich totaal niet te herkennen in het beeld dat de journalisten schetsen van enerzijds de ggz-markt, anderzijds de positie van Mentaal Beter op die markt. Sterker nog: een deel van de betrokken stakeholders voelt zich geschoffeerd omdat de publicatie geen recht doet aan de wijze waarop partijen die actief zijn in de behandeling van matige psychische klachten, cliënten bijstaan en behandelen. De ggz verdient beter.

Achtergrond van de organisatie

Mentaal Beter werd in 2004 opgericht als franchise en groeide snel uit tot een netwerk van praktijken op inmiddels 120 locaties in Nederland. In 2009 kreeg Mentaal Beter naast franchisepraktijken ook eigen vestigingen en professionals op de loonlijst. In 2010 werd de ggz-organisatie onderdeel van zorgonderneming Interhealth. Deze stap leidde tot een verdere efficiency in de processen en meer en meer data-gedreven werkprocessen. In 2013 nam investeringsmaatschappij NPM Capital Mentaal Beter over van Interhealth. Sindsdien is er veel geïnvesteerd in de organisatie, in opleidingen voor psychologen tot gz-psycholoog of psychotherapeut en ook in IT-systemen en e-health. Na NPM komt er nu een investeerder aan boord (APAX) die het mogelijk maakt de succesformule ook in andere EU-landen toe te passen. De organisatie is uitgegroeid tot een moderne, efficiënt georganiseerde organisatie waarin de teams met behandelaren centraal staan met een sterk shared service center erachter, die samen garant staan voor hoogwaardige en klantgerichte zorg.

Mede dankzij de investeringen die mogelijk waren, is de Mentaal Beter groep inmiddels een van de meest innovatieve spelers in Nederland geworden als het gaat om de inzet van digitale middelen in de behandeling van kinderen, adolescenten en volwassenen. Sinds 2020 kunnen die voor een groot deel volledig vanuit huis gevolgd worden. Vanaf eind 2019 was dat al mogelijk door middel van een beveiligde videoverbinding bij Mentaal Beter Online en voor Mentaal Beter middels de door Philips ontwikkelde cliëntenportaal, Engage. Door de coronacrisis is dit type behandeling echter in een stroomversnelling gekomen. Mentaal Beter behandelt cliënten face-to-face als daar reden toe is, maar het overgrote deel is naar een online behandeling overgestapt. Bij de jeugd-ggz wordt de intake en het onderzoek van het kind wel face-to-face gedaan, waarna een deel van de vervolgbehandeling online geboden kan worden. Ook de behandelaren zien de voordelen van beeldbellen, al dan niet in combinatie met een face-to-facebehandeling. De behandelresultaten en de cliënttevredenheid zijn hetzelfde gebleven, blijkt uit interne data-analyse.

Mentaal Beter staat voor kwaliteit en doelgericht werken. We worden door zowel onze cliënten, verwijzers en onze ketenpartners gewaardeerd voor onze kwalitatief goede zorg met evidence-based zorgpaden, die we leveren op een kosteneffectieve wijze. In tal van samenwerkingsverbanden zijn we actief, zoals aan de transfertafels waar regionale oplossingen worden gevonden voor de wachtlijsten. Een voorbeeld daarvan is de spoedpoli in de regio Rotterdam: in samenwerking met ggz-instellingen met klinische voorzieningen en organisaties die bij de mensen thuiskomen, helpen we daar kinderen en hun gezinnen met acute hulpvragen. Een ander voorbeeld is Jeugd Voorop in Zeeland, waar we actief zijn in een integraal samenwerkingsverband.

Mentaal Beter is lid van MeerGGZ, mede ondertekenaar van het Hoofdlijnenakkoord GGZ.

Voor vragen omtrent dit bericht kunt u mailen met secretariaat@mentaalbeter.nl.

Privé delen
Publiek delen